recreatieve atletiekvereniging

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: Nieuwjaarsloop hardloopwedstrijd

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement zowel op individuele basis als via sponsoring van een bedrijf. 

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d. Organisator: Recreatieve Atletiekvereniging Orion. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 

2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.

2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.

2.5 Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, dient hij zich uiterlijk twee weken voorafgaande aan het evenement af te melden. Reeds geïncasseerde bedragen zullen echter niet worden gerestitueerd. Afmelden op of na deze termijn van twee weken voorafgaande aan het evenement leidt niet tot restitutie van het inschrijfgeld. Dit betekent dat de automatische incasso, voor zover dit niet al is gebeurd, volgens de normale procedure wordt uitgevoerd.

2.6 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. 

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.

2.8 Indien het evenement of bepaalde onderdelen van het evenement door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

2.9 Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF. 

2.10 Het is de deelnemers niet toegestaan zich per fiets te laten begeleiden. De organisatie behoudt zich het recht voor begeleidende fietsers van het parcours te verwijderen. 

2.11 Er kan sprake zijn van limiettijden (brutotijden). Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisatie en de politie. 

2.12 Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. Na de 'bezemwagen'/materiaalwagen worden de verkeersmaatregelen opgeheven. 

2.13 Alle atleten worden op basis van hun geboortedatum in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld. Starten in een andere leeftijdscategorie is niet toegestaan. 

2.14 De uitslag en daaraan verbonden prijzen zijn gebaseerd op de brutotijden. 

2.15 De uitslagen zoals deze door middel van het tijdsregistratiesysteem zijn vastgesteld zijn bindend.

2.16 Van deelnemers, die om welke reden dan ook, zonder tijdsregistratiesysteem of deze niet op de juiste wijze dragen, kan geen uitslag worden vastgesteld.

2.17 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen. 

2.18 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Recreatieve Atletiekvereniging Orion.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

  

Artikel 4: Persoonsgegevens 

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.  De verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de Europese privacywetgeving in deze de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ingangsdatum 28 mei 2018). 

 

Artikel 5: Geschillenregeling

Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. 

 

Artikel 6: Diskwalificatie 

De wedstrijdleiding en door de wedstrijdleiding aangewezen personen hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. 

  

Artikel 7: Opvolgen instructies 

Instructies van hulpdiensten, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

  

Artikel 8: Verkeersregels 

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Gelijktijdig met de inschrijving machtig je Recreatieve Atletiekvereniging Orion tot een eenmalige automatische incasso van het inschrijfgeld. Zorg voor voldoende saldo op je bankrekening. Indien Recreatieve Atletiekvereniging Orion geen incasso kan uitvoeren vervalt je inschrijving en daarmee het recht op deelname aan de Nieuwjaarsloop.

U kunt uw startnummer afhalen op de wedstrijddag tot een half uur voorafgaande aan de wedstrijd bij ons wedstrijdsecretariaat in de Boostenhof, Heijmansstraat 125, 5927 NP Venlo (Boekend).

Bij de Nieuwjaarsloop wordt gebruik gemaakt van elektronische tijd- en aankomstmeting. Deze wordt verzorgd door Chiptiming.

Deelnemers krijgen zowel een bruto- als nettotijd. Voor de klassering in de loop en categorie geldt de brutotijd.

 

De meting vindt plaats via een chiptransponder aan de schoen. De transponder en een tie-rip voor de bevestiging worden gelijktijdig bij het afhalen van het startnummer meegegeven. Bij verlies wordt geen nieuwe chiptransponder geleverd. De organisatie van de Nieuwjaarsloop huurt de chips van Chiptiming.  We verzoeken je vriendelijk om de chip altijd in te leveren, ook als je wegens ziekte verhinderd bent of gedurende de loop uitvalt.

 

De transponder moet op de juiste wijze bevestigd worden. De transponder moet op de juiste wijze bevestigd worden. Download hier de instructieMeteen na de finish wordt de chiptransponder weer afgenomen. Dit duurt slechts enkele seconden. De organisatie van de Nieuwjaarsloop en Chiptiming streven naar een 100% tijd- en aankomstregistratie. Toch kan het altijd gebeuren dat een chip niet (correct) heeft gewerkt. U kunt dit dan melden bij het wedstrijdsecretariaat zodat uw tijd alsnog kan worden opgenomen in de einduitslag.